Uslovi za odobravanje subvencionisanih kredita

Krediti za likvidnost (kratkoročni)

Država daje dve milijarde dinara, a banke plasiraju 40 milijardi dinara kredita za likvidnost.

Uslovi:

– kamatna stopa do najviše 5,5% godišnje (EURIBOR 1m +3%)
– rok otplate do 12 meseci

Maksimalni iznosi kredita, koje korisnik kredita može ukupno ostvariti kod svih banaka, iznose:

– za preduzetničku radnju do 20.000 EUR
– za malo preduzeće (do 50 zaposlenih) do 50.000 EUR
– za srednje preduzeće (50 do 250 zaposlenih) do 500.000 EUR
– za veliko preduzeće (više od 250 zaposlenih) do 2.000.000 EUR

Krediti za investicije (dugoročni)


Struktura finansiranja

Fond za razvoj obezbeđuje 5 milijardi dinara za finansiranje 30% pojedinačnih kredita. Poslovne banke obezbeđuju 12 milijardi dinara za preostalih 70% pojedinačnih kredita, od čega 75% plasmana banke osigurava Garancijski fond.

Privredi će biti ukupno plasirano oko 17 milijardi dinara.

Uslovi

– ukupna kamatna stopa oko 6% godišnje ( EURIBOR 3m +4%)
– rok otplate od 3 do 5 godina
– period počeka od 6 do 12 meseci
– kredit se otplaćuje tromesečno nakon isteka perioda počeka

Maksimalni iznosi kredita, koje korisnik kredita može ukupno ostvariti kod svih banaka, iznose :

– za preduzetničku radnju do 30.000 EUR
– za malo preduzeće ( do 50 zaposlenih) do 200.000 EUR
– za srednje preduzeće (50 do 250 zaposlenih) do 1.500.000 EUR
– za veliko preduzeće (više od 250 zaposlenih) do 4.000.000 EUR

Uslov – očuvanje postojećeg nivoa zaposlenosti

Svi korisnici kredita za likvidnost i investicije moraju da održe najmanje isti broj zaposlenih tokom perioda korišćenja kredita u odnosu na prosečan broj zaposlenih koji su imali u poslednjem kvartalu 2008. godine.

Korisnik kredita je dužan da na polovini perioda korišćenja kredita, kao i mesec dana pre isteka roka korišćenja kredita dostavi Fondu “OD” obrazac overen od strane Poreske uprave za period korišćenja kredita, kao i za poslednji kvartal 2008. godine.

Šta se smatra smanjenjem broja zaposlenih:

– Otpuštanje radnika zaposlenih na neodređeno vreme
– Otpuštanje radnika zaposlenih na određeno vreme duže od 1 godine

Šta se ne smatra smanjenjem broja zaposlenih:

– Bolovanje preko 30 dana
– Porodiljsko bolovanje
– Odlazak u penziju
– Smrtni slučaj

Sporazumni raskid radnog odnosa

– Otpuštanje radnika zaposlenih na određeno vreme kraće od 1 godine
– Služenje vojnog roka
– Zahtev za neplaćeno odsustvo

Kontrola

Kontrolu održavanja broja zaposlenih vršiće Nacionalna služba za zapošljavanje i Fond za razvoj. Kontrolu namenskog korišćenja kredita obavljaće Poreska uprava.

Ukoliko Nacionalna služba za zapošljavanje i Fond za razvoj utvrde da je došlo do smanjenja broja zaposlenih:

Krediti za likvidnost
– Fond će dati nalog banci da obračuna i naplati iznos subvencionisane kamate od korisnika kredita za ceo period korišćenja kredita, a banka može nastaviti da obračunava tržišnu kamatu za tu vrstu kredita, a u skladu sa svojom poslovnom politikom.

Krediti za investicije
– Fond i banka će obračunati kamatu u skladu sa Programom za 2009. godinu, odnosno sa svojom poslovnom politikom respektivno, za ceo period korišćenja kredita.

Fond za razvoj će podnositi nedeljne izveštaje Ministarstvu ekonomije i Ministarstvu finansija. Ministarstvo ekonomije će kvartalno (ili češće – po potrebi) izveštavati Vladu.

Potrošački krediti za građane

Država izdvaja 1 milijardu dinara, a banke plasiraju 20 milijardi dinara za kredite i finansijski lizing za kupovinu domaćih proizvoda:

– Automobila;
– Poljoprivredne mehanizacije;
– Nameštaja i podnih obloga;
– Kućnih aparata.

Uslovi:

– Fiksna kamatna stopa 4,5% godišnje za kragujevački Punto (Zastava 10) i do 6% godišnje za ostale proizvode
– Rok otplate 5 do 7 godina za automobile i do 5 godina za ostale proizvode

Procedura:

Klijent podnosi Banci zahtev za kredit uz profakturu od prodavca, gde je jasno naznačeno da je roba proizvedena u Srbiji.

Klijent u roku od 30 dana od dana puštanja sredstava dostavlja Banci kopiju fiskalnog računa i garanciju za kupljene proizvode (čime se dokazuje da je roba proizvedena u Srbiji).

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Komentari

komentara

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.